Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ... 

เราพึงระมัดระวังอยู่เสมอ ไม่ปล่อยให้ความเบิกบานใจจากการฟังหรือการอ่านธรรมะทำให้เรา

หลงคิดไปว่าตัวเองรู้มากกว่าที่เป็นจริง ความรู้ที่ได้จากการฟังหรือการอ่านนั้นยังอยู่ในระดับผิวเผิน

และยังไม่มีกำลังมากพอที่จะถอนกิเลสซึ่งฝังรากลึกอยู่ในใจเรา

หลวงพ่อชาเคยสอนว่า คนจำนวนมากที่ศึกษาพระพุทธ

ศาสนานั้นเปรียบเสมือนมดที่ไต่ตอมผลมะม่วง ยังไม่ได้รับรู้

รสชาติความหวานของเนื้อมะม่วงข้างใน เมื่อเรียนรู้คำสอน

แล้ว เราต้องหัดนำมาปฏิบัติในชีวิตด้วย เราต้องมอง

คำสอนว่าเป็นแผนที่ให้เราเดินตามหรือเป็นสูตรอาหารให้

ลงมือทำ สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่การเก็บสะสมคำสอนไว้

แต่อยู่ที่การนำมาใช้บนเส้นทางสู่ความพ้นทุกข์

 

ชยสาโรภิกขุ

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน