Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ... 

 ธรรมะทั้งหลายต้องสมดุลกันนะ

ศรัทธาก็ต้องมี วิริยะก็ต้องมี สติก็ต้องมี

สมาธิก็ต้องมี ปัญญาก็ต้องมี

มีให้สมดุลนะ จะพัฒนาให้เข้าใจธรรมะ

เมื่อเข้าใจธรรมะแล้ว จิตจะคลายความยึดถือ

กายยึดถือใจ เมื่อจิตไม่ยึดถือกายยึดถือใจแล้ว

อะไรเกิดขึ้นในชีวิตนี้ต่อไป ก็จะไม่มี

ความหวั่นไหวไม่มีความยินดียินร้ายอะไร

เกิดขึ้นอีก จิตใจก็มีความสุข

พ้นจากการดิ้นรน พ้นจากการปรุงแต่งทั้งปวง

ไปฝึกนะ ฝึกเอา

สรุปง่ายๆ นะ #รู้สึกตัวบ่อยๆ รู้สึกตัวบ่อยๆ ร่างกายเคลื่อนไหว รู้สึก จิตใจเคลื่อนไหว รู้สึก

รู้สึกบ่อยๆ อย่าใจลอย แล้วอย่าไปจ้องมัน อย่าไปเพ่ง จ้อง แล้วก็อย่าไปลืมมัน แล้วก็อย่าไปเพ่ง

จ้องมัน มีร่างกายก็รู้สึกไป ทุกวันต้องหัด หัดหายใจ หัดดูร่างกายหายใจนะ

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ จาก MP3 ชุด เทศน์นอกสถานที่ แผ่นที่ ๖

Cr. "สติปัฏฐานเพื่อความพ้นทุกข์" หน้า ๒๘ _/|\_ _/|\_ _/|\_

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน