Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ... 

ศีลไม่ใช่บทบัญญัติหวงห้ามและไม่มีใครเป็นผู้บังคับ

แรงจูงใจในการรักษาศีลไม่ใช่ความต้องการรับรางวัล

หรือความกลัวจะถูกลงโทษ ศีลเป็นเครื่องระลึกของสติที่เรา

รับมาปฏิบัติอย่างเต็มใจเมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ของศีล

แต่ละข้ออย่างชัดเจนแล้ว การรักษาศีลเป็นการสร้าง

บรรยากาศที่ปลอดภัยและไว้ใจได้ รวมทั้งสร้างอิสรภาพ

ภายในใจจากความรู้สึกผิดและเสียใจ ในชีวิตประจำวัน

มีเรื่องที่ยากแก่การตัดสินใจมากกว่าเรื่องที่มองเห็น

ความถูกผิดชัดเจนอยู่ไม่น้อย

การระลึกถึงศีลของตนจะช่วยให้เรามีกรอบที่ชัดเจนในการกระทำทางกายและวาจา ช่วยแก้นิสัย

ชอบทำอะไรตามอารมณ์และชอบหาเหตุผลมาสนับสนุนกิเลสของตน การรักษาศีลช่วยให้เรา

ปลอดภัยจากบาปกรรมและผลของบาปกรรมนั้น

ธรรมะคำสอน โดย พระอาจารย์ชยสาโร

แปลถอดความ โดย ปิยสีโลภิกขุ

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน