Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ...

 “บุญมีอยู่ในบุคคลใด ในที่ใด บุคคลนั้น ที่นั้นก็มีสุข แม้จะขัดข้องบ้าง ก็ไม่นาน เพราะบุญเป็นสิริที่ชักนำ

โภคสมบัติทั้งปวง บุญก็คือความดี บุญกิริยาการทำบุญก็คือทำความดี โดยย่อมี ๓ คือ

 (๑) ทาน การให้ การบริจาค เพื่อสงเคราะห์ อนุเคราะห์

บูชา เพื่อกำจัดความโลภความตระหนี่ในจิตใจ

(๒) ศีล ความประพฤติเป็นปกติเรียบร้อยดีงาม

ทาง กาย วาจา ด้วยความตั้งใจงดเว้นความประพฤติชั่ว

ประพฤติผิดต่าง ๆ เป็นเครื่องกำจัดโทสะในจิตใจ

(๓) ภาวนา ความอบรมใจให้สงบตั้งมั่น อบรมปัญญาให้รู้

เห็นถูกต้องตามเป็นจริง เป็นเครื่องกำจัดโมหะความหลง

ในจิตใจ...”

สุวฑฺฒโนวาท

สมเด็จพระสังฆราช

สกลมหาสังฆปริณายก

(เจริญ สุวฑฺฒโน)

 วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร (พ.ศ. ๒๔๕๖ – ๒๕๕๖)

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน