Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ... 

อย่าดูถูกความดีแม้เพียงเล็กน้อย

เราอาจไม่มีทางรู้เลยว่าสิ่งดี ๆ ที่เราทำไปนั้น

มีความสำคัญเพียงใด โดยเฉพาะเมื่อเราทำ

จนเป็นเรื่องธรรมดาสามัญ แต่มันอาจ

มีความหมายต่อคนหลายคนจนก่อให้เกิด

ความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขาได้

อย่าประมาทความดีแม้เพียงเล็กน้อย

เพราะอาจมีอานิสงส์มหาศาล ในทำนองเดียวกัน

ความชั่วแม้เพียงเล็กน้อย ก็อย่าดูแคลน

เพราะอาจก่อผลเสียอันยิ่งใหญ่ได้

พระไพศาล วิสาโล

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน