Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ... 

พระพุทธองค์ต้องการให้เราเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตร

กับตัวเอง แต่คนส่วนใหญ่ก็กลายเป็นศัตรูกับตัวเอง

เสียมากกว่าเพราะขาดความรู้ในหลักความเจริญ

และความเสื่อมของชีวิตทั้งๆที่ต้องการความเจริญ

ก็ไม่สร้างเหตุสร้างปัจจัยของความเจริญนั้น

ทั้งๆที่ไม่ต้องการความเสื่อมก็สร้างเหตุสร้างปัจจัยของ

ความเสื่อมอยู่เรื่อย พระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่า

ไม่มีศัตรูที่ไหนร้ายกาจเท่ากับจิตใจของตน

ที่ขาดการฝึกอบรม

และไม่มีเพื่อนที่ดีที่ไหนที่ยิ่งกว่าจิตที่ฝึกดีแล้ว

ชยสาโรภิกขุ

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน