Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ...

การยกโทษผู้อื่นโดยขาดความไตร่ตรองนั้น

ไม่มีอะไรดีขึ้นพอได้รับประโยชน์บ้างเลย นอกจาก

เป็นการสั่งสมโทษและบาปกรรมใส่ตนให้ได้รับ

ความทุกข์ ไม่มีวันสิ้นสุดเท่านั้น จึงควรสลดสังเวชต่อ

ความผิดของตน แล้วงดความรู้ความเห็นชนิดเป็นภัย

แก่ตนเสีย ก็จะกลายเป็นผู้ดีมีหวังสุคติเป็นที่ไปใน

เบื้องหน้า ใจที่เคยเหี้ยมโหดโกรธกริ้วก็จะมีวันสงบเย็น

เวลาถ่ายภพถ่ายชาติเกิดในภพใหม่ชาติใหม่ก็มีหวังผล

เป็นกำไร คือความสุขเป็นสมบัติ ไม่ล่มจมระงมทุกข์ไป

ตลอดกาล...”

พระครูวินัยธร (มั่น ภูริทตฺโต)

วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

(พ.ศ. ๒๔๑๓ - ๒๔๙๒) จากหนังสือ

ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ

โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน