Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ... 

ทุกคนต้องการตัวอย่าง ตัวอย่างที่ดีทำให้เรามีกำลังใจ และเห็นแนวทางที่ถูกต้อง ลำพังคนเดียว

เราอาจจะไม่มั่นใจว่าตัวเราทำได้ หรืออาจจะเสียเวลาในการใช้วิธีที่เนิ่นช้าหรือบกพร่อง

ผู้เป็นตัวอย่างที่ดีจึงให้ปัญญา และช่วยให้เรายอมอดทนเพื่อประสบความสำเร็จ

อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างที่ไม่ดีมีประโยชน์กับเรามากเหมือนกัน

เมื่อเราเห็นใครทำอะไรไม่ค่อยดี ถ้าเราตั้งสติไม่ปล่อยให้โกรธ

น้อยใจ หรือหดหู่ได้ เราควรจำไว้ว่า พฤติกรรมอย่างนี้ การพูด

อย่างนี้น่าเกลียด เนาะ เราต้องตั้งอกตั้งใจว่าในชีวิตเราจะไม่มี

การกระทำหรือการพูดอย่างนั้นเด็ดขาด แก้ที่เขาไม่ได้ก็จริง

แต่เราแก้ที่ตัวเราได้ ที่จริง ในการมุ่งมั่นต่อคุณงามความดี

ความปรารถนาที่จะไม่เหมือนตัวอย่างที่ไม่ดี อาจจะมีพลัง

มากกว่าความปรารถนาที่จะเหมือนตัวอย่างที่ดีด้วยซำ้ไป

ชยสาโรภิกขุ

จากสิ่งที่อาตมาได้ยินและได้เห็น คนเราถ้าเห็นคนอื่น

ทำหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เราก็ควรให้กำลังใจ อะไรที่

บกพร่องเล็กน้อย ที่ไม่มีอันตรายก็มองข้ามไป มองแต่

สิ่งที่ดี ๆ ที่เข้าทำ สิ่งนี้จะทำให้การอยู่ด้วยอย่างมีความสุข

เอาละโยม เราจะคุยถึงเรื่อง ‘ไอดอล’ หรือคนต้นแบบ

สิ่งที่สำคัญไม่แพ้ไอดอล คือ ไอดู หมายความว่า เมื่อมี

คนต้นแบบแล้ว เราต้องลงมือทำตามความฝันของตนเอง

อย่างเต็มกำลัง อาตมาขอชื่นชมทุกไอดอลที่เป็นแบบอย่าง

ให้คนมีความเพียรพยายาม ขอบคุณไอดอลที่ช่วยดึง

ศักยภาพของคนหมดหวัง หมดกำลังให้ลุกขึ้นมาต่อสู้

และขอฝากไว้ว่า ทุกไอดอลจะมีความสุขมาก ถ้าทุกคนทำ

ตามความฝันของตนเอง

พระมหาสมปอง

ตาลปุตฺโต

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน