Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ... 

There can be miracles when you believe...

ศรัทธาที่จะมีชีวิตอยู่ มีความเชื่อในการที่จะมีชีวิตอยู่

นั่นหมายถึงความแน่ใจในการที่จะอยู่หรือจะทำอย่างนั้น

อย่างนี้ ถ้าคนเราไม่มีความเชื่อในตัวเอง ในการกระทำ

ของตัวเอง มันก็อยู่ไม่ได้ ศรัทธานี่ก็มีความสำคัญเป็นพื้นฐาน

ถ้าปราศจากสิ่งนี้ คนเราก็กลัว ก็ระแวง ฟุ้งซ่าน วิตกกังวล

รำคาญอย่างมากเกินกว่าที่จำเป็น

จึงถือว่าศรัทธานี่เป็นกำลังใจไปทุกสิ่งทุกอย่าง

นับตั้งแต่จะทำการทำงาน อย่างบ้านเรือน ขึ้นไปจนถึง

หน้าที่ที่สำคัญที่สูงสุด กระทั่งปฎิบัติธรรมในพุทธศาสนา

ล้วนถือว่าศรัทธาเป็นเครื่องให้เกิดกำลังใจ

พุทธทาสภิกขุ

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน