Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ... 

“เมื่อใจเราไม่ดีแล้ว ให้รู้สึกและนึกพุทโธ

พุทโธขึ้นมาจนกว่าจะหาย ครั้นใจเราดีแล้ว

ความชั่วทั้งหลายก็หายไปหมด

เปรียบอุปมาเหมือนความมืด

เมื่อเราจุดไฟขึ้น ความมืดก็หายไปเองฉันใด

เมื่อใจเราดีแล้ว ความชั่วทั้งหลายก็หายไปฉันนั้น...”

อาจาโรวาท

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

วัดป่าอุดมสมพร อ. พรรณานิคม จ. สกลนคร

(พ.ศ.๒๔๔๒ - ๒๕๒๐)

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน