Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ... 

อริยสัจเป็นธรรมที่ยังบุคคลผู้เข้าถึงธรรมให้กลายเป็น

พระอริยเจ้า ความเข้าใจว่า

'ทุกข์มีอยู่' เป็นอริยสัจ แต่ 'ฉันกำลังทุกข์' ไม่ใช่อริยสัจ

การบรรลุธรรมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเห็นว่าทุกข์เป็นเพียง

ปรากฏการณ์ตามเหตุและปัจจัย ความซึมเศร้า ความโกรธ

เกลียดตัวเอง และสงสารตัวเองเป็นผลจากการยึดเอาทุกข์มา

เป็นของตน

ความเข้าใจว่า 'ทุกข์มีอยู่' เกิดจากการเฝ้าสังเกต

ประสบการณ์ชีวิต แต่การทึกทักเอาว่ามี 'ตัวฉัน' เป็นทุกข์ที่

เกิดขึ้นเนื่องจากขาดการสังเกต

เมื่อใดก็ตามที่เราไม่ใส่ใจในความเป็นจริงของกายและจิต เมื่อนั้นเราย่อมสร้าง 'ตัวฉัน' ขึ้นมา ใน

การปฏิบัติธรรมเราฝึกวิธีเลิกยึด 'ตัวฉัน' เป็นจริงเป็นจัง และในที่สุดแล้ว เราฝึกที่จะปล่อยวาง 

ธรรมะคำสอน โดย พระอาจารย์ชยสาโร

แปลถอดความ โดย ปิยสีโลภิกขุ

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน