Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ... 

เป็นกัลยาณมิตรกันนะ อย่าเป็นพันธมิตร

คือมิตรที่มีแต่พันธะ มีแต่ผลประโยชน์ร่วมกัน

จึงคบกัน "ผลประโยชน์" นี่ มีผลมากนะ มากจน

ขนาดทำให้ "ไร้ผล"

ทำให้พันธมิตรกลายเป็นบาปมิตรได้ ที่นี่มีแต่

กัลยาณมิตร เรามาทำกุศล มาทำสิ่งดีๆต่อกัน

เรื่องทางโลก หน้าตา ชื่อเสียง การเงิน ต่างๆนานา

ขีดวงไว้ปลดล๊อคไว้ ขอไว้ เป็นเขตปลอดผล

ประโยชน์ เขตปลอดอาวุธทางอารมณ์ 

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน