Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ... 

 "ผู้ได้ตามดูจิต ของตน ผู้นั้นจะพ้นจาก บ่วงของมาร

เพราะ จิต เป็นผู้รับรู้

เป็นผู้รับเห็น ผู้รับเอา ความสุขความทุกข์ ..

ถ้าเรา ตามดูจิต ของเราอยู่เราก็ไม่เป็นคนอนาถา เท่านั้นน่ะ

กิเลสทั้งหลาย จะมาอยู่ในจิตใจ ให้เศร้าหมอง ไม่ผ่องใส

อันนั้น ก็เป็นไปไม่ได้เพราะ

ความรู้ ผู้รู้ ผู้ตื่น เห็นอยู่ รู้อยู่

ทั้งการยืน การเดิน การนั่ง การนอน เช่นนั้น ฯลฯ

อันนี้ คือ "ผล" ของการปฏิบัติ ให้ถึง "ความสงบระงับ"

โอวาทธรรม

หลวงปู่ชา สุภัทโท

 

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน