Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ... 

ขณะที่นั่งเจริญสมาธิภาวนาอยู่นี้ เท่ากับเราได้กำลังสร้าง

พระ “พุทธะ” อยู่ ถ้าเผลอสติไปก็เท่ากับพระของเรา

แขนขาดบ้าง คอขาดบ้าง ไม่สมบูรณ์ เรานั่งอยู่นี้ก็มีกายสงบ

อย่างพระ วาจาเราก็สงบ นี่เป็นลักษณะ “พระภายนอก”

“ธรรมะ” ก็ได้แก่เราทำใจสงบขาดจากนิวรณ์ อดีต, อนาคต

“สังฆะ” ก็คือเราทำความเพียรบากบั่นให้ดียิ่งๆ

ขึ้นไปไม่ท้อถอย

 

“พระพุทธรูป” เป็นพุทธนิมิตภายนอกสำหรับเป็นที่กราบไหว้ สักการะ

“ธรรมะภายนอก” สำหรับให้คนได้สดับฟังศึกษาเล่าเรียน

“สังฆะภายนอก” สำหรับเป็นพี่เลี้ยงคอยตักเตือนว่ากล่าวสั่งสอน

ส่วน “รัตนะภายใน” นั้นคือ กระทำพุทธะ ธรรมะ สังฆะ ให้มีขึ้นในจิตใจ

ท่านพ่อลี ธมฺมธโร

ที่มา แนวทางวิปัสสนา-กัมมัฏฐาน

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน