Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ... 

 .การฝึกจิตให้เข้าถึงความสงบนี้ เป็นสิ่งจำเป็น

จริงๆ ให้ถือเป็นเรื่องจำเป็น ถ้าปล่อยจิตให้

เลื่อนลอยไปตามอำนาจของกิเลสก็มีแต่ทุกข์

อยู่ในปัจจุบันนี้ก็ทุกข์ใจหนักใจมาก ละโลกนี้ไป

สู่โลกหน้าก็ทุกข์ หอบเอากองทุกข์เหล่านี้

ไปด้วย มันเป็นอย่างนั้น มันทุกข์หลาย บางคนก็

ถึงฆ่าตัวตาย ไม่มีทางออก ผู้ไม่เชื่อคำสอนของ

พระพุทธเจ้า ผู้ไม่ปฏิบัติตามคำสอน ให้ไหว้พระ

นั่งสมาธิภาวนา ขี้คร้านไม่เอา ไม่นั่งแล้วเพราะ

ใจมันลอย ใจมันไปยึดถือแต่เรื่องภายนอก

แล้วจะมีแก่ใจมาไหว้พระ นั่งภาวนาสำรวมใจให้

สงบอยู่ภายในจะได้อย่างไร

การที่ภาวนาจิตใจให้มันสงบลงไปได้ ก็เพราะมันเตือนใจของตนให้ละเรื่องภายนอกอยู่เสมอ

ในเวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธิภาวนา ก็ต้องเตือนใจให้ละอารมณ์ที่มากระทบทางตา ทางหู ทางจมูก

ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ มันกระทบมาเวลาใด เราก็พิจารณากำหนดละมันในเวลานั้นไปเรื่อยๆ

ให้จิตนี้เป็นปกติอยู่เสมอ ไม่ให้จิตนี้มันเปลี่ยนแปลงหวั่นไหวไปตามอารมณ์ที่มากระทบ เช่น

"ตา" เป็นต้นนั้นก็ต้องระมัดระวังอยู่อย่างนี้เสมอไป..

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน