Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ... 

 

ร่างกายที่ฝึกไว้ดีแล้วย่อมแสดงความสามารถขั้นสูง

ในระดับที่กล้ามเนื้อจำได้โดยไม่ต้องคิด

จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ

ได้ด้วยปัญญาและความกรุณาโดยไม่ต้องคิดเช่นกัน

ในขณะเช่นนั้น ไม่มีความรู้สึกถึงตัวตนปรากฎอยู่

หลังจากนั้นความรู้สึกชื่นชมอย่างลึกซึ้ง

ในความงดงามของธรรมะย่อมปรากฎขึ้น

ธรรมะคำสอน

โดย พระอาจารย์ชยสาโร

แปลถอดความ

โดย ปิยสีโลภิกขุ

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน