Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ... 

ถ้าทำงานดีจริง ย่อมมีธรรมะอยู่ในตัวด้วย ไม่ใช่แกล้งว่า

แกล้งหลอก สังเกตเองก็จะเห็นได้ ถ้าใครทำงานจริง

ทำงานดีจริง ถูกต้อง เป็นงานเป็นการจริง จะมีธรรมะมากอยู่ใน

การงานนั้น เพราะคนที่ทำงานให้สำเร็จนั้นต้องมีความรู้ มีสติ

ปัญญา นี่ก็ธรรมะแล้ว ต้องมีความเสียสละ เห็นแก่ผู้อื่น มันถึง

จะทำได้ นี่ก็เป็นธรรมะอย่างสูงแล้ว ต้องมีความอดทน ขันติ

เป็นต้น นี่ก็เป็นธรรมะแล้ว ต้องมีความสำรวมระวังในขณะที่ทำ

อยู่ตลอดเวลา เป็นสังวรก็เป็นธรรมะแล้ว และที่มันมีปลีกย่อยอีก

มากจนนับไม่ไหว สรุปแล้ว ถ้าทำงานจริง ก็ทำงานเพื่อทำลาย

ความเห็นแก่ตัว คนไม่ทำงานจริงมันเห็นแก่ตัว

 พุทธทาสภิกขุ

#ธรรมะคือหน้าที่ #การทำงานคือการปฏิบัติธรรม

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน