Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ...

เมื่อมีบุญแล้ว ผลบุญจะแปรสภาพให้เรา

๑. ไม่บ่น

๒. ไม่กลัว

๓. ไม่ทำชั่ว

๔. ไม่คิดมาก

๕. รอได้ คอยได้

๖. อดได้ ทนได้

๗. สงบได้ เย็นได้

๘. ปล่อยได้ วางได้

๙. รู้ได้ ตื่นได้ และเบิกบานได้

๑. ไม่บ่น

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นปัญญา ทำให้ยอมรับต่อความเป็นจริงของชีวิต

ทำให้รู้เห็นและเข้าใจถึงระดับวาสนาของตนและบุคคลอื่น

๒. ไม่กลัว

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความเข้มแข็ง กล้าหาญ ทำให้ไม่หวั่นไหวต่อ

อุปสรรค

๓. ไม่ทำชั่ว

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นตัวควบคุม ตามกำลังของบุญฤทธิ์

ทำให้เกิดความกลัว ความละอายต่อบาป ต่อกรรม

๔. ไม่คิดมาก

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความสะอาด ความสว่าง ความสงบ

๕. รอได้ คอยได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความใจเย็น มีความยืดหยุ่น

๖. อดได้ ทนได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นพลังงานเข้มแข็ง

๗. สงบได้ เย็นได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะเป็นสภาพให้เป็นคนที่สงบได้ เย็นได้

๘. ปล่อยได้ วางได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นคนที่รู้จักการละ การวาง

๙. รู้ได้ ตื่นได้ และเบิกบานได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความรู้ตื่น

โอวาทธรรม ขององค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันนะ มหาเถระ

วัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน