Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ... 

 ถ้าจิตใจเราอยู่ในสภาพอ่อนแอ วุ่นวายคิดมาก ฟุ้งซ่าน

ความรู้สึกคิดโกรธใครเกิดขึ้นง่าย จะแผ่เมตตาก็แผ่ไม่ออก

แต่เมื่อพัฒนาจิตใจไปถึงอีกขั้นหนึ่ง จะเป็นจิตใจที่ปราศจาก

อารมณ์ก่อกวน มีสภาพปกติเป็นจิตที่โกรธไม่ค่อยเป็นแต่

เมตตาเป็น การเรียนรู้เรื่องจิต ไม่ใช่เรื่องปรัชญา แต่เป็น

ประสบการณ์ตรง ใครไม่เชื่อก็ลองฝึกสมาธิดู ไม่ต้องถึงขั้น

สงบมาก ไม่ต้องถึงฌาณ เอาแค่สงบพอสมควร แล้วมาดูว่า

จิตสงบมันอยากโกรธใครไหม บางคนผูกโกรธจนคิดว่าไม่มี

วันที่จะให้อภัยเขาได้ อาตมาว่าถ้าคนนั้นกล้าทำสมาธิภาวนา

จนจิตสงบแน่วแน่แล้วนึกคิดว่าจะให้อภัยเขาได้ไหม

จะปรากฏว่าให้อภัยได้ สิ่งที่เคยคิดว่าไม่มีวันหรือไม่มีทางที่จะ

อภัยให้เขาได้กลับสลายตัว

นี่คือความมหัศจรรย์ของจิตที่ได้รับการฝึกอบรม

ธรรมะคำสอน

โดย พระอาจารย์ชยสาโร

 

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน