Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ...

ศีลนั้นอยู่ที่ไหน มีตัวตนเป็นอย่างไร ใครเป็นผู้รักษาแล้ว

ก็รู้ว่า ผู้นั้นเป็นตัวศีล ..ศีลอยู่ที่ตนนี้ เจตนาเป็นตัวศีล

เจตนาคือจิตใจ ร่างกายกับจิต ต้องอาศัยซึ่งกันและกัน

เมื่อจิตไม่เป็นศีล กายก็ประพฤติไปต่างๆมีโทษต่างๆ

ผู้มีศีลแล้วไม่มีโทษ จะเป็นปกติแนบเนียน ไม่หวั่นไหว

ไม่มีเรื่องหลงหาหลงขอ

ผู้มีศีลย่อมเป็นผู้องอาจกล้าหาญ

ผู้มีศีลย่อมเป็นผู้มีความสุข

ผู้จักมั่งคั่งบริบูรณ์ สมบูรณ์ ไม่ยากไม่จน

ก็เพราะรักษาศีลได้สมบูรณ์

..จิตดวงเดียวเท่านั้นเป็นศีล เป็นสมาธิ เป็นปัญญา..

..ผู้มีศีลแท้ เป็นผู้หมดเวร ผู้มีศีลแท้เป็น ผู้หมดภัย..

..หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต..

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน