Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ... 

"ความสุขในทางโลก เป็นแค่ของเสริม เป็นเปลือก

ไม่ใช่แก่นแท้ของชีวิต และไม่ควรจะเป็นเป้าหมายของชีวิต"

ครูบาอาจารย์ท่านยอมรับว่าทุกคนต้องการความสุข แต่ท่าน

กลัวว่าเราจะผิดหวัง ท่านจึงขอให้เราพิจารณาให้ชัดเจนเสีย

ก่อนว่าความสุขนั้นคืออะไร ไม่อย่างนั้นมันจะเหมือนกับการ

ออกเดินทางไปเที่ยวประเทศใดประเทศหนึ่ง โดยไม่รู้ว่า

ประเทศนั้นมันอยู่ที่ไหน ไปอย่างไร ได้ยินแต่ชื่อว่า

สุขแลนด์ สุขแลนด์ แล้วคิดอยากไป

"ฉันจะต้องไปสุขแลนด์ให้ได้”

แต่พาสปอร์ตก็ยังไม่มี เงินที่จะใช้จ่ายในการเดินทางก็ไม่มี คิดแต่อยากไป ตั้งต้นเดินวน

สักพักหนึ่ง แล้วน้อยใจว่าไปไม่ถึงสักที ระย่อท้อแท้แล้วกลับบ้าน ผู้ที่อยู่ในโลกยังครองเรือนอยู่

ท่านไม่ให้ใช้ชีวิตเหมือนพระหรอก เพียงแต่ให้เปลี่ยนความคิด หรือปรับมุมมองต่อความสุข

ในทางโลกว่ามันเป็นแค่ของเสริมเป็นเปลือก ไม่ใช่แก่นแท้ของชีวิตและไม่ควรจะเป็นเป้าหมาย

ของชีวิต นี่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิในทางพุทธศาสนา ผู้ที่ก้าวหน้าในธรรมท่านคิดอย่างนี้ เชื่ออย่างนี้

พระอาจารย์ชยสาโร

 

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน