Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ... 

การทำตามความฝันหรืออุดมคตินั้น ไม่ได้หมายถึง

การไม่อยู่กับปัจจุบัน คนเราควรมีจุดมุ่งหมายในชีวิต

เมื่อตั้งจุดหมายและกำหนดเส้นทางชัดแล้ว พอเริ่ม

ก้าวเดิน ตอนนี้แหละที่ใจควรอยู่กับปัจจุบัน อย่ามัวกังวล

ว่าเมื่อไหร่จะถึง ขอให้เดินไปเรื่อย ๆ และเดินแต่ละก้าว

อย่างดีที่สุด (ซึ่งไม่ได้หมายความว่าต้องรีบเดิน จ้ำเอาๆ)

ในที่สุดก็จะถึงเป้าหมายเอง (หากเป็นเส้นทางที่ถูกต้อง)

แต่ถ้าไม่ถึงเป้าหมายเพราะเหตุใดก็แล้วแต่ ก็ไม่เป็นทุกข์

เพราะทำดีที่สุดแล้ว และได้เรียนรู้มากมายระหว่างทาง

เป็นกำไรชีวิตที่ทรงคุณค่า

พระไพศาล วิสาโล

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน