Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Dhamma together:เทวดานุสติ

posted on 22 Aug 2017 11:33 by atpt1978 in Dhamma directory Knowledge

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ... 

พระพุทธเจ้าทรงสอนหลักธรรมไว้ข้อหนึ่ง

ให้ระลึกถึงเทวดา เรียกว่า เทวตานุสติ

แต่ท่านหมายถึงว่าให้ระลึกถึงคุณธรรม

ความดีงามที่ทำให้เป็นเทวดา เช่น ความมีหิริโอตตัปปะ

เป็นต้น คือระลึกถึงในการที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้น่านับถือ

ให้ตัวเองเป็นเทวดาได้ ไม่ใช่ระลึกถึงเพื่อเซ่นสรวงอ้อนวอน

ขอผลจากเทวดา

ป. อ. ปยุตฺโต

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน