Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ... 

คำว่า มฤตยู ตามรากศัพท์นั้นแปลได้หลายอย่าง  แปลว่าพญายมก็ได้ หรืออีกอย่างหนึ่ง

“เนม ออฟ ศิวะ” แปลว่าชื่อนี้เป็นชื่อของพระศิวะ กล่าวคือ มฤตยูก็คือพระศิวะ ถ้าเรียกตาม

ดาราศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษก็คือ ยูเรนัส และมีความหมายอยู่ 4 คำ 4 ขบวนการที่จะเกิดขึ้นจาก

ดาวมฤตยูว่าประกอบไปด้วย

1.การเปลี่ยนแปลง (เชนจ์ - Change ) เปลี่ยนตามโลก

2. การเข้าสู่ยุคใหม่การก้าวสู่นวัตกรรม (อินโนเวชั่น - Innovation)

3. การกำเนิดแนวคิดใหม่ (ไอเดียริส - Idealist) พัฒนาประเทศชาติ และ

4. เสรีภาพ (ฟรีด้อม - Freedom) ที่จะมีมากขึ้น  

โลกเข้ามีการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอย่างไร ประเทศไทยก็จะเป็นเช่นนั้น โลกเขามีอินโนเวชั่น

อย่างไรประเทศไทยก็จะมีอินโนเวชั่น เช่นนั้น ตามโลก โลกเขามีธรรมนูญการปกครองอย่างไร

ไทยเราจะเป็นอย่างนั้น เสรีภาพของโลกนี้จะเป็นอย่างไรไทยก็จะเป็นอย่างนั้น ฉะนั้น วันนี้โลกทั้ง

โลกจะมี 4 คำ คือ เชนจ์, อินโนเวชัน, ไอเดียริส, ฟรีด้อม

 ทีนี้ ปุถุชนทั่วไปอยากจะเชนจ์ไหม อยากจะเปลี่ยนแปลง

ไหม อยากจะอยู่กับที่รวยแล้วอยากอยู่ตามเดิม

สุขตามเดิม ทำอะไรเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง โอ้ย!

ไม่ได้ เขาบังคับมาจากนอกโลก เวทีโลก การเมืองโลก

เศรษฐกิจของโลก มันเป็นเช่นนี้ เวทีโลกคือตัวกำหนดให้

ประเทศไทยและทั่วโลกต้องอนุวัติตาม เห็นไหมไซเตรส

เราต้องเอาไปขึ้นทะเบียนโลกเขาบีบมา เราต้องมาออก

ระเบียบกระทรวงมาบังคับใช้ ไทยมีความจำเป็นต้องตื่นตัว

มิเช่นนั้น คงต้องรับมฤตยูแบบสามัญชนคือ 'ตาย'

ฉะนั้นต้องปรับตัวให้เหมาะให้สม.....เปลี่ยนผ่านสู่ความเจริญรุ่งเรือง โดยยึดหลัก 4 ประการ คือ

1.Change -การเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนตามโลก

2.Innovation-การเข้าสู่ยุคใหม่ การก้าวสู่นวัตกรรม

3.Idealist-การกำเนิดแนวคิดใหม่มาพัฒนาและ

4.Freedom-เสรีภาพที่จะมีมากขึ้น 

“ท่านเจ้าคุณธงชัย” หรือ พระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมฺมธโช)

ผู้ช่วยท่านเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
 

http://www.manager.co.th/Weekend/ViewNews.aspx?NewsID=9590000026036

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน