Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ...

เวลาที่มีปัญหากับใคร

เรามักจะคิดว่าเป็นความผิดของเขาเสียส่วนใหญ่

เราคิดว่าชีวิตน่าจะดีกว่านี้เยอะถ้าไม่มีคนคนนั้นอยู่

แต่พอสถานการณ์เปลี่ยนไป

คนที่เราโทษว่าทำให้เราทุกข์ไม่อยู่แล้ว

ทำไมต่อจากนั้นไม่นาน

ก็มักจะมีคนอื่นมาแทนที่ทุกที

ถ้าเป็นแบบนี้ แสดงว่าเป็นที่วิธีคิดของเราเอง

และเราต้องมองเข้าไปในใจให้ลึกขึ้น

ถ้าเรามองว่าคนเหล่านั้นเป็นครูของเราจะดีกว่า บางครั้งเราก็ใช้สำนวนว่าเขา 'กดปุ่ม'

ให้เราขุ่นเคือง พูดอีกอย่างหนึ่งว่าเขาจี้ให้เห็นกิเลสในใจเรา ความอึดอัดคับข้องไม่ได้เกิดจากการ

ที่ต้องอยู่ร่วมกับเขา แต่มาจากการถูกบีบให้มองในสิ่งที่เราไม่อยากเห็นในตัวเราเองต่างหาก

ด้วยเหตุนี้ เราควรจะขอบคุณทุกคนที่สร้างปัญหาให้เรา เพราะเขามาเตือนให้รู้ว่า

เรายังต้องขัดเกลากิเลสอีกมากเพียงใด และควรลงมือทำเสียที

ธรรมะคำสอน โดย พระอาจารย์ชยสาโร แปลถอดความ โดย ปิยสีโลภิกขุ

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน