Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ...

ทาน คือเครื่องแสดงน้ำใจมนุษย์ผู้มีจิตใจสูง

ผู้มีเมตตาจิตต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ผู้อาภัพ

ด้วยการให้การเสียสละแบ่งปันมากน้อย ตามกำลังของ

วัตถุเครื่องสงเคราะห์ที่มีอยู่ จะเป็นวัตถุทาน ธรรมทาน

หรือวิทยาทานแขนงต่าง ๆ ก็ตาม ที่ให้เพื่อสงเคราะห์

ผู้อื่นโดยมิได้หวังค่าตอบแทนใด ๆ นอกจากกุศลคือ

ความดีที่เกิดจากทานนั้น ซึ่งจะเป็นสิ่งตอบแทนให้

เจ้าของทานได้รับอยู่โดยดีเท่านั้น ตลอด อภัยทานที่ควร

ให้แก่กันในเวลาอีกฝ่ายหนึ่งผิดพลาดหรือล่วงเกิน

คนมีทานหรือคนที่เด่นในการให้ทาน ย่อมเป็นผู้สง่าผ่าเผยและเด่นในปวงชนโดยไม่นิยมรูปร่าง

ลักษณะ ผู้เช่นนี้มนุษย์และสัตว์ตลอดเทวดาที่มองไม่เห็นก็เคารพรัก จะตกทิศใดแดนใด

ย่อมไม่อดอยากขาดแคลน หากมีสิ่งหรือผู้อุปถัมภ์จนได้ ไม่อับจนทนทุกข์...

โอวาทธรรม พระครูวินัยธร (มั่น ภูริทตฺโต)

วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ. สกลนคร

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน