Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ...

ทุกวันนี้คนอยู่กับตัวเองไม่ค่อยเป็น พอเกิดอารมณ์

หงุดหงิด รำคาญ เบื่อหน่าย ซึมเศร้า ไม่มีอะไรจะทำ

แทนที่จะฝึกบริหารอารมณ์ หัดอยู่กับปัจจุบัน เรากลับ

ชอบหยิบโทรศัพท์สมาร์ทโฟนขึ้นมาเล่น เทคโนโลยี

ทุกวันนี้ทำให้เราเจริญไปกับความฟุ้งซ่าน สร้างนิสัย

ขี้เล่นขี้เบื่อให้เราเพิ่มมากขึ้นทุกวัน อาตมายอมรับว่าสิ่ง

เหล่านี้มีคุณมีประโยชน์มาก แต่หากเราเป็นนักภาวนา

เราก็ต้องยกเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาว่า เท่าใดจึงจะพอดี

ทั้งเฟซบุ๊ก ทั้งไลน์ ทั้งโทรศัพท์ สังคมออนไลน์ ทุกๆ

เรื่อง เท่าใดจึงจะพอดี

หากเราไม่มีวินัย ไม่มีปัญญาในการปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ ไม่ว่าจะไปเข้าคอร์ส ๓ วัน ๘ วัน ๑ เดือน

๓ เดือน ก็ไม่รับรองว่าจะได้ประโยชน์อะไรมากมาย เพราะหากความพอใจก็ดี วิถีชีวิตก็ดี

ยังคงเป็นไปในทางส่งเสริมความฟุ้งซ่าน ต่อให้เราปลีกวิเวก ฝึกความไม่ฟุ้งซ่านเป็นระยะๆ

ก็คงไม่สามารถจะทวนกระแสความฟุ้งซ่านในชีวิตประจำวันได้ การปฏิบัติภาวนาต้องสอดคล้องกัน

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

พระอาจารย์ชยสาโร

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน