Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ...

 

นิวรณ์ สิ่งขัดขวางความสงบและปัญญามีห้าข้อ

ข้อที่สี่ ภาษาบาลีว่า อุทธัจจะกุกกุจจะ อันที่จริงข้อนี้มี

สองส่วน ส่วนแรก อุทธัจจะ คือความฟุ้งซ่าน ซึ่งมี

สาเหตุสำคัญจากการไม่สำรวมอินทรีย์ในชีวิตประจำวัน

ส่วนที่สอง กุกกุจจะ มักได้รับการอธิบายในเชิง

ความวิตกกังวล ความรำคาญใจ แต่ข้อนี้มีอีกนัยหนึ่ง

ที่น่าพิจารณา คือ กุกกุจจะ หมายถึงความหมกมุ่นกับ

ความเดือดร้อน ซึ่งเป็นผลจากการทำบาปในอดีต

ความเดือดร้อนเป็นสิ่งที่ดีก็ได้ ไม่ดีก็ได้ ถ้าดีก็เป็นพลัง

ขับเคลื่อนให้ไม่ประมาทเมื่อต้องอยู่ใกล้สิ่งยั่วยุอีก

แต่ถ้าเราคิดปรุงแต่งเป็นอโยนิโสมนสิการ จะทำให้จิตเศร้า หมดกำลังใจว่าเราเป็นคนแย่ คนไม่ดี

เราไม่ดีพอที่จะเจริญในธรรม เราเป็นผู้มีมลทินซึ่งล้างออกไม่ได้ นักปฏิบัติจึงควรเข้าใจว่าความคิด

เช่นนี้ไม่ใช่อาการของ หิริโอตตัปปะ หรือการละอาย เกรงกลัวต่อบาป หากแต่เป็นกิเลส

พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าการชำระความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตทำได้ด้วยการรับผิดชอบการกระทำ

การเปิดเผยกับผู้ที่ควรรับทราบโดยเฉพาะผู้เป็นกัลยาณมิตร หรือครูบาอาจารย์

และข้อที่สามที่สำคัญที่สุดคือการอธิษฐานว่าจะไม่ทำอย่างนั้นอีกต่อไป

พระอาจารย์ชยสาโร

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน