Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Dhamma together:วัตถุที่ควรเคารพ

posted on 25 Sep 2017 14:27 by atpt1978 in Dhamma directory Knowledge

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ... 

วัตถุที่เคารพนั้น คือเครื่องมือสำหรับทำการงาน

ในฐานะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรเคารพ...

โดยทั่วไปคนเคารพเทพเจ้าหรือสิ่งสูงสุดที่ไม่รู้จัก

ว่าเป็นสิ่งที่ควรเคารพ เคารพด้วยการกราบไหว้อ่อนน้อม

เคารพด้วยวาจาคือพร่ำสรรเสริญพระคุณของสิ่งเหล่านั้น

เคารพด้วยใจคือรู้สึกเคารพหวังพึ่งพาอาศัย

เคารพด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในสิ่งที่ตัวรู้สึกว่าเป็นสิ่งสูงสุด

เดี๋ยวนี้อาตมามาบอกท่านทั้งหลายว่า

เครื่องมือสำหรับทำมาหากินนั่นแหละ วัตถุที่ควรเคารพ

ยกตัวอย่างว่า ท่านเป็นข้าราชการพอเข้ามาในห้องทำงานก็ควรพนมมือให้แก่โต๊ะทำงานของท่าน

เสียสักครั้งหนึ่ง ในฐานะโต๊ะทำงานเป็นสิ่งที่ควรเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด เป็นเหมือนกับบัลลังก์

ที่ประชาชนมอบให้ท่านข้าราชการทั้งหลาย ใช้บัลลังก์นี้บันดาลสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นไป เคารพโต๊ะ

ทำงาน แล้วคิดดูเถิดว่าจิตใจจะเป็นอย่างไร จิตใจก็จะซื่อตรงต่อประชาชนผู้มอบหมายอำนาจให้

มาเป็นโต๊ะทำงาน นั่งทำงานนั่งบัญชาการนั่งทำอะไรต่าง ๆ ได้ ขอให้พนมมือให้แก่โต๊ะทำงาน

ทุกครั้งที่เข้ามาในห้องทำงาน หรือว่าเมื่อจะจับเครื่องมืออะไรขึ้นมาทำงาน จะจับจอบจับเสียมจับ

ไถไถนา ในใจก็ขอให้นึกเคารพต่อสิ่งเหล่านี้ ไม่ต้องละอาย ใครจะพนมมือขึ้นแล้วตั้งนะโมแสดง

ความเคารพเสียก่อน แล้วจึงจับเครื่องมือเหล่านั้นไปทำงาน ถ้าทำได้อย่างนี้ก็จะทำงานได้ดีที่สุด

ด้วยจิตใจทั้งหมด ด้วยกำลังสติปัญญาทั้งหมด ด้วยเรี่ยวแรงทั้งหมด เพราะว่าเคารพในฐานะเป็น

สิ่งสูงสุด เป็นความไม่ประมาทอย่างยิ่ง

พุทธทาสภิกขุ

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน