Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Dhamma together...โมฆชีวิต....

posted on 28 Sep 2017 13:40 by atpt1978 in Dhamma directory Knowledge

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ... 

ความยาวหรือความสั้นของชีวิต มิใช่เป็นเครื่องวัดความดีงาม

และความมีค่าของชีวิตนั้น บุคคลบางคน อาจมีอายุยืนยาว...

แต่เป็นชีวิตที่ว่างเปล่าไร้ค่า อย่างที่ทางพุทธศาสนาเรียกว่า

โมฆชีวิต

มงคลที่ ๓๖ จิตไม่โศก - โมฆะของชีวิต ด้วยหัวใจยอด

กัลยาณมิตร ปรารถนาที่จะให้ฤๅษีหักห้ามความเศร้าโศกให้ได้

จึงตรัสว่า "สัตว์ทั้งหลายมีมากมายที่ร้องไห้ถึงคนที่ตายไปแล้ว

แต่ท่านรู้ไหม การร้องไห้เศร้าโศกนั้น สัตบุรุษกล่าวว่า เป็นโมฆะ

ของชีวิต ทำให้ชีวิตและจิตใจมัวหมอง หากท่าน

ปรารถนาที่จะให้ใจผ่องใส จงหักห้ามความโศกเถิด"

ป. อ. ปยุตฺโต

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน