Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ... 

 

เพราะเหตุที่ ผู้มีความรักในบุคคลหรือในสิ่งนั้นๆ ไปยึดมั่นถือมั่น

จักให้ผู้นั้นเป็นไปตามความปรารถนาต้องการของตน เช่น

ต้องการให้บุคคลผู้เป็นที่รักมีความรู้สึกต่อตนเช่นไรก็เช่นนั้น คือ

เคยรักตนมาก ก็ต้องการให้เป็นเช่นนั้นตลอดไป ซึ่งเป็นไปไม่ได้

จิตใจหรือความรักก็เช่นเดียวกับสิ่งทั้งปวงคือเป็นอนัตตา ไม่เป็น

ไปตามอำนาจปรารถนาต้องการของผู้ใดเลย แม้ท่านผู้สูงสุดด้วย

วาสนาบารมี ก็หามีอำนาจทำให้ผู้หนึ่งผู้ใดมีความรักที่ไม่

แปรปรวน เปลี่ยนแปลง ดังที่ปรารถนาต้องการได้ไม่

การบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน