Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ... 

 

การปฏิบัตินั้นไม่เฉพาะในสถานที่วัด แม้อยู่ที่บ้านเราก็ทำได้

อย่างสบาย พระพุทธเจ้า พระองค์สอนว่า การทำสมาธินั้นทำได้

ทุกอิริยาบถ ยืนก็ทำได้ นั่งก็ทำได้ นอนก็ทำได้ กินหรือทำงาน

อย่างอื่นอยู่ก็ทำได้ คือตั้งสติกำหนดว่า เวลานี้เราทำอะไร

ให้รู้ว่า เราทำสิ่งนั้นสิ่งนั้น นี่แหละเป็นทางที่จะนำให้จิตใจนั้นได้

มาฝักใฝ่ในร่างกาย ไม่ส่งออกนอก ทีนี้การงานที่เรากระทำ

ไปนั้น จะเป็นทางกายก็ดี หรือทางวาจาก็ดี เพราะใจเป็นผู้สั่ง

ใจเเป็นผู้บังคับบัญชาให้กระทำ 

ทีนี้ความทุกข์มันเกิดขึ้น ก็ใจ เป็นผู้เป็นทุกข์ ส่วนสังขาร คือร่างกายของเรานั้น เป็นแต่เพียง

ว่าผู้รับใช้ของจิต จิตมันจะใช้ให้เดินก็ต้องเดิน ใช้ให้นั่งก็นั่ง เหมือนอย่างเดี๋ยวนี้ จิตมันบังคับให้

เรานั่ง เราก็ต้องนั่ง ทีนี้เมื่อนั่งแล้วเราก็ต้องดูว่า เรานั่งทำไม เพื่อประโยชน์อะไร จึงมานั่งให้ปวด

แข้งปวดขา ปวดหลังปวดเอวอยู่อย่างนี้ นี่เรียกว่า ตัวกิเลส คือมารมันเข้ามาผจญ อยากจะให้เรา

เลิกจากการนั่ง ให้ไปเดิน หรือให้ไปพักผ่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง

เมื่อเรารู้ว่ามันเป็นเช่นนี้ เราก็อาศัยสติ คือ พี่เลี้ยงนั่นเอง และความรู้เรียกว่า สัมปชัญญะตามภาษา

บาลี เรียกว่า รู้ตัวอยู่เสมอ ว่าเราทำอย่างนี้ ๆ ทีนี้จิตมันอยู่กับการกระทำของเรา ส่วนที่เรียกกันว่า

กิเลส ตัณหาราคะ เหล่านี้ก็เกิดอยู่ที่ใจ เช่นอย่างสมุทัย ก็ได้แก่ ตัณหาทั้ง 3 คือ กามตัณหา

ความไคร่ในกาม ภวตัณหา ความอยากมี อยากเป็น วิภวตัณหา ความไม่อยากมี ไม่อยากเป็น

นี่เป็นธรรมชาติของกิเลส ที่จะเป็นเหตุให้เราหวั่นไหวต่อโลกธรรมทั้งหลาย มีลาภ ยศ สรรเสริญ

สุข ซึ่งจะจูงใจของเรา ให้เขวไปจากการปฏิบัติธรรม เมื่อเราตั้งสตินำมันอยู่เสมอ ก็จะต้อง

ปล่อยวาง เมื่อปล่อยวางได้แล้ว จิตของเราก็ว่างจากอารมณ์ส่วนนั้น ก็มาอยู่ในคำที่เราว่าพุทโธ

พุทโธ คืออยู่ที่ใจนี่เอง แต่ไม่ใช่ว่าฟังที่หลวงปู่ได้แนะนำนี้ จะทำใจให้มันสงบอย่างที่พูดนี่ ย่อม

เป็นไปได้โดยยาก ต้องทำบ่อย ๆ ต้องฝึกบ่อย ๆ

--------------

โอวาทธรรมหลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป (พระอุดมญาณโมลี)ดูตนเอง สิ่งที่เห็นได้ยาก

----------------------------

ธรรมะจาก "จนฺททีโป" ฝากไว้ให้ฝ่ายคฤหัสถ์ (ฉลองมงคลกาล ๑๐๑ ปี)

๑๘ เมษายน ๒๕๖๐

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการ

เผยแผ่โอวาทธรรมนี้ ทุกๆท่าน

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน