Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ... 

 "..เราพิจารณาทุกข์เป็นอารมณ์

สมุทัยที่จะให้เกิดตัญหาก็ละไปในตัว มรรคก็เจริญไปในตัว

นิโรธก็ทำให้ แจ้งไปในตัว..ไม่ใช่ว่าเจริญทุกข์

แล้วเจริญสมุทัย แล้วก็เจริญมรรค แล้วก็เจริญนิโรธ

ดังนี้มันเป็นเรียงแบบไม่ใช่ปรมัตถ์ปฏิบัติ..

ถ้าเราย่นก็ย่นลงถึงใจเป็นหนึ่งซะ เรานับถึงเป็นจำนวนล้าน

ก็นับออกไปจากหลักหน่วย ดังนั้นถ้าเราย่นลง

ก็ย่นลงให้ถึงหลักหน่วยใช่หรือไม่?..ทุกข์จะมีกี่ล้านๆ ก็ย่นลง

มาหาเอกะทุกข์  คือหนึ่งทุกข์ในปัจจุบัน ใช่หรือไม่?

ไตรสิกขาจะมีกี่ล้านๆ ก็ตาม ก็ย่นลงมาหาเอกะไตรสิกขา

ในปัจจุบันใช่หรือไม่ ? .."

หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน