Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ... 

พระพุทธองค์อุปมาว่าการใช้ชีวิต

เปรียบเสมือนว่าตัวเราเปนช่างร้อยดอกไม้

คือเก็บเอาดอกไม้ สีและชนิดต่างๆ จากกองดอกไม้กองใหญ่

มาเรียงร้อยเปนมาลัยบ้าง เปนพานหรืออยู่ในแจกัน

ทำให้มีรูปทรงและสีสันสวยงามได้ต่างๆกัน

เป็นคติที่มองชีวิตเปนที่ประชุมของส่วนประกอบ

(ไม่มีตัวตนที่แท้จริง)ทางพระเรียก -ขันธ์ 5

(รูป เวทนา สัญญาสังขาร วิญญาณ)

เป็นส่วนที่เปนรูปกาย (รูปธรรม)และจิตใจ(นามธรรม)อีก4อย่าง

จำนวนมากมากองรวมกันอยู่

 

ที่นี้เราเอาชีวิตที่ตั้งอยู่นี้ เอามาทำความดี ทำประโยชน์ ต่อตนเองและผู้อื่น คล้ายเอาดอกไม้มาจัด

ให้สวยงาม เราจะเห็นว่าถ้าเรามีจุดหมายในชีวิต และตั้งใจให้บรรลุถึงจุดหมาย แน่นอน แน่วแน่ใน

การทำความดี สามารถใช้ชีวิตเล็กๆ ยาววาหนาคืบ ทำสิ่งดีงามได้มากมาย สร้างสังคม ชุมชน

ประเทศชาติ อันเปนความดีงามได้มากมายมหาศาล....

ป.อ.ปยุตฺโต

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน