Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ... 

คำว่า ‘มันก็แค่นั้นแหละ’ เป็นคำที่อาตมาชอบมากตั้งแต่เริ่มเรียนภาษาไทย แต่หาคำแปลที่ถูกใจ

ไม่ค่อยได้ นอกจากสำนวนหนึ่งที่ไม่ตรงทีเดียวแต่พูดให้ความรู้สึกใกล้เคียงได้ คือ

“that’s all it is” หลวงพ่อชาเคยสอนว่า ‘มันก็แค่นั้นแหละ’ เป็นบทภาวนาที่เหมาะสมกับทุก

คนในทุกขณะ ใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ดียิ่ง ใช้อย่างสม่ำเสมอ

ความทุกข์จะค่อยลดลงไปเอง ครูบาอาจารย์องค์อื่นชอบใช้คำว่า ‘มันก็แค่นั้นแหละ’ เหมือนกัน

เช่น หลวงปู่ดูลย์ เคยสอนอย่างน่าฟังทีเดียวว่า

 "ขอให้ท่านทั้งหลายจงสำรวจดูความสุขว่า ตรงไหนที่ตนเห็น

ว่ามันสุขที่สุดในชีวิต ครั้นสำรวจดูแล้ว มันก็แค่นั้นแหละ แค่ที่

เราเคยพบมาแล้วนั่นเอง ทำไมจึงไม่มากกว่านั้น มากกว่านั้น

ไม่มีในโลกนี้ มีอยู่แค่นั้นเอง แล้วก็ซํ้าๆซากๆอยู่แค่นั้น

เกิด แก่ เจ็บ ตายอยู่รํ่าไป มันจึงน่าจะมีความสุขชนิดพิเศษ

กว่าประเสริฐกว่านั้น ปลอดภัยกว่านั้น พระอริยเจ้าทั้งหลาย

ท่านจึงสละสุขส่วนน้อยนั้นเสีย เพื่อแสวงหาสุขอันเกิดจาก

ความสงบกาย สงบจิต สงบกิเลส เป็นความสุขที่ปลอดภัยหา

สิ่งใดเปรียบมิได้เลย.”

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์ชยสาโร

 

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน