Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Dhamma together:win - win situation

posted on 01 Nov 2017 15:50 by atpt1978 in Dhamma directory Knowledge

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ... 

พระพุทธองค์ตรัสว่ามีธรรม ๖ ข้อ ซึ่งทำให้เรา อยู่ในปัจจุบันอย่างมีความสุขมาก และยังเป็น

เหตุ ปัจจัย เพื่อการสิ้นไปแห่งกิเลสในอนาคตข้างหน้า อย่างนี้ฝรั่งเรียกว่า win - win situation

คือมีความสุขในปัจจุบันด้วย เจริญอริยมรรคไปด้วยพร้อมกัน ธรรม ๖ ข้อ คือ

• เป็นผู้ยินดีในธรรม

• เป็นผู้ยินดีในการภาวนา

• เป็นผู้ยินดีในการละ

• เป็นผู้ยินดีในความวิเวก

• เป็นผู้ยินดีในความไม่พยาบาท

• เป็นผู้ยินดีในความไม่ปรุงแต่ง

สิ่งแรกที่เราควรสังเกตก็คือ ความสุขทั้ง ๖ ข้อ

เกิดจากความยินดี หลายคนยังเข้าใจว่า

ชีวิตนักปฏิบัติธรรมไม่น่าจะมีอะไรสนุก ที่มองอย่างนั้น

เพราะยังจับหลักไม่ได้ ว่าตัวความสุข อยู่ที่ความยินดี

มากกว่าสิ่งที่ยินดี นักปฏิบัติไม่ต้องสละความยินดี

เสมอไป เพียงแต่ว่า ต้องย้ายความยินดีของตน

ออกจากสิ่งที่ทำให้จิตตกต่ำไปไว้ในสิ่งที่น้อมนำจิต

ออกจากทุกข์ .

 

▫พระอาจารย์ฌอน ชยสาโรภิกขุ▫

[ Shaun Chiverton ]

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน