Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ...

"ธรรมชาติของจิต จะไปหยุดนิ่งอยู่นานๆ ไม่ได้

เดี๋ยวมันก็คิด ในช่วงนั้นถ้าเกิดความคิดขึ้นมา

ปล่อยให้คิดไป แต่ให้มีสติตามรู้ สิ่งที่มันคิดนั้น

จะเป็นอะไรก็ได้เรื่องครอบครัว เรื่องการเรื่องงาน

เรื่องผู้เรื่องคน จิปาถะสารพัดที่จะคิดขึ้นมา เมื่อมัน

คิดขึ้นมาอย่างนั้น ปล่อยให้คิดไป แต่ให้มีสติกำหนด

ตามรู้ รู้ รู้ เป็นการส่งเสริมให้จิตของเรามีพลังเข้ม

แข็ง เพราะความคิดเป็นอาหารของจิต ความคิด

เป็นการบริหารจิตให้เกิดสติปัญญา

จินตามยปัญญา ปัญญาเกิดขึ้นได้จากความคิด

เมื่อจิตมีความคิด สติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ทุกขณะจิต ความคิดสะเปะสะปะเหลวไหลนั่นแหละ

จะกลายเป็นปัญญาในสมาธิ เพราะจิตของเราคิดแล้วจะรู้สึกแต่เพียงสักแต่ว่าคิด คิดแล้วก็

ปล่อยวางไปๆ เมื่อสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นกลายเป็นปัญญา เมื่อมีปัญญาก็สามารถกำหนด

หมายรู้ความคิดว่า ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา แล้วก็รู้พระไตรลักษณ์ขึ้นมา ก็กลายเป็นปัญญา

ในขั้นวิปัสสนาเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้น จะไปข้องใจสงสัยอยู่ทำไมหนอรีบเร่งบำเพ็ญภาวนาให้

มากๆ ให้ได้สมาธิเป็นเบื้องต้น ทีนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ใดขี้เกียจ หรือไม่มีอะไรจะคิดก็ให้กำหนดจิตรู้ที่

จิตเฉยๆ ถ้าจิตว่างรู้ที่ความว่าง ถ้าจิตคิดรู้ที่ความคิด ว่างรู้ที่ความว่าง คิดรู้ที่ความคิด ไล่ตามกัน

ไปอย่างนี้ เมื่อเราฝึกหัดจนคล่องตัว จนชำนิชำนาญ ทีหลังเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจกำหนดรู้อารมณ์

จิตหรือความคิด สติก็ทำหน้าที่ตามรู้คอยควบคุม เมื่อมีสติสัมปชัญญะ จิตของเราก็รู้ว่าอะไรดีอะไร

ชั่ว อะไรผิด อะไรถูก มันจะรู้ของมันขึ้นมาเอง"

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน..

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน