Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Dhamma together:การหลงทางในชีวิต

posted on 12 Nov 2017 23:39 by atpt1978 in Dhamma directory Knowledge

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ...

การหลงทางในชีวิตนั้น ไม่ใช่เหมือนกับว่า ควรเลี้ยวซ้ายกลับ

เลี้ยวขวา มันไม่ชัดเจนอย่างนั้น แต่มันเป็นการเขวออกจาก

ทางที่ถูกต้อง ทีละเล็ก ทีละน้อย โดยเราไม่รู้สึกว่าหลง

เพราะไม่มีเครื่องวัดที่ละเอียดพอ ผิดไปวันละหนึ่งองศา

หกเดือนเป็น ๑๘๐ องศา ทิศเหนือกลายเป็นทิศใต้เรียบร้อย

แล้ว ที่มันค่อยเป็นค่อยไป นี่แหละอันตราย

ปล่อยทีละเล็กทีละน้อย เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่

เรื่องที่แก้ไขง่าย กลายเป็นเรื่องที่แก้ใขยาก ฉะนั้น

พระพุทธองค์จึงสรรเสริญ การตั้งอยู่ในความไม่ประมาท

ระลึกอยู่ในความหมายและจุดมุ่งหมายของการกระทำ

อยู่บ่อยๆ นี่คือการปฏิบัติต่อเวลาที่ถูกต้อง ปราศจากโทษ

 

ชยสาโรภิกขุ

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน