Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ... 

เราต้องการ insight ให้เห็นภาพชัดๆ ว่าตัวรู้สึกตัว

มันเกิดขึ้นได้อย่างไร มันเกิดขึ้นสามระดับ

ระดับที่หนึ่ง ความรู้สึกตัวสบายๆ สัมผัสได้หรือไม่

ระดับที่สอง ความรู้สึกตัวสบาย เปลี่ยนเป็นความไม่สบาย

ตามกฎของอนิจจัง ความรู้สึกสบายกลางๆ

สัมผัสได้หรือไม่ สักพักความรู้สึกตัวแบบเป็นกลาง

เปลี่ยนไปเป็นความรู้สึกตัวที่เข้มขึ้น ในระดับที่สาม 

แต่ทั้งหมดทั้งปวงที่มันปรากฏไม่ชัด

เนื่องจากสมาธิเราไม่ดี เราไม่ตั้งใจดู 

เราขยับปรับเปลี่ยนไปเรื่อย ทั้งๆ ที่มันไม่ถึงที่สุดเราก็ปรับแล้ว เราสับสนตรงนั้น เราต้องนั่งนิ่งๆ

ตั้งใจดู การนั่งนิ่งๆ มีความรู้สึกสามอย่างอยู่ในตัว สบาย ไม่สบาย หนักจนทนไม่ได้

เราก็ตั้งใจปรับออกไป แต่ถ้าเราพลิกอยู่เรื่อยๆ เหมือนหุงข้าว ยกหม้อขึ้นลงอยู่เรื่อยก็ไม่สุก

เราต้องนั่งนิ่งๆ ดูมันไปนานๆ จนไม่ไหวแล้วค่อยเปลี่ยนอย่างชัดเจน เราจะได้ดูอายุของ

ความสบาย ว่ามันอยู่ได้นานแค่ไหน แล้วมาเปลี่ยนเป็นกลาง มันอยู่ได้กี่นาที แล้วมาเปลี่ยนเป็น

ทนไม่ได้กี่นาที รวมแล้วนั่งนิ่งๆ สักสามนาทีก็ยังดี แต่นี่เราพลิกทุกนาทีเลย ข้าวกำลังจะสุกก็ยก

ลงไปอีกแล้ว เป็นชั่วโมงข้าวก็ไม่สุก นี้คือรูปธรรมที่เห็นชัดๆ ไม่ซับซ้อน แต่เนื่องจากเรายังไม่เกิด

โอปนยิโก จึงยังไม่สามารถน้อมสภาวะที่เห็นภายนอก จากรูปธรรมให้เป็นนามธรรมได้ เราจึงไม่

สามารถประยุกต์หรือบูรณาการ เอาเวทนาและสิ่งที่เป็นตัวอย่างภายนอก เข้ามาเป็นโอปนยิโกให้

เห็นภายใน แต่คนบางคนมี Sense ในทางนี้ ก็จะปรับได้ไว มีประสบการณ์ มีความเฉลียวใจ

Direk Saksith www.buddhayanando.com

fb: พระพุทธยานันทภิกขุ (goo.gl/Nyk2ap),

พลิกใจให้ตื่นรู้ (goo.gl/rPzyfo),

เซนสยาม (goo.gl/heEHDK),

t (goo.gl/QDxgyj),

Dynamic Meditation (นวัตกรรมแห่งสติ) goo.gl/zZTixP

......................................

ศีลเพื่อการจัดระเบียบชีวิต https://goo.gl/Sq4d2N ภาพที่๑๔

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน