Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ... 

"มนต์อันใดที่มีแนวโน้มไปในทางไสยศาสตร์

มนต์อันนั้นทำให้จิตร้อน เพราะมันมีพลังร้อน

แต่พลังของพระพุทธคุณธรรมคุณ สังฆคุณ

พลังพรหมวิหาร มันทำให้เกิดพลังเย็น เป็นไปเพื่อ

ผูกมิตรไมตรีกับสิ่งทั้งปวง ไม่เดือดร้อนวุ่นวาย

ไม่พาลหาเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกัน

บทสวดมนต์ที่วิเศษที่สุดก็คือ

พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ แล้วก็แผ่เมตตา

ทีนี้เมื่อแผ่เมตตาเสร็จแล้ว จะนั่งสมาธิภาวนาก็นั่งต่อไป เมื่อเลิกจากนั่งสมาธิแล้ว ก่อนจะลุกจาก

ที่นั่งสมาธิ ให้น้อมจิตน้อมใจอธิษฐานถึงบุญบารมีที่เราได้ปฏิบัติมา แล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้

บิดามารดา ปู่ย่า ตา ยาย ตลอดทั้งสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกัน

ทั้งหมดทั้งสิ้น ตลอดทั้งเจ้ากรรมนายเวร ขอให้มารับส่วนบุญที่เกิดจากการปฏิบัติของข้าพเจ้านี้"

.....หลวงพ่อพุธ ฐานิโย......

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน